::::
Papiercollage I "Caro diario"   147 x 50 cm   2008